Çelişkilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Gizli dediğimiz finansal hareket yaratılmasında kullanılan kart numaralarını fiziksel kartın üzerine basıyor, telefonda başkalarına söylüyor, matbu formlara yazıp e-mail ile gönderiyoruz. Tabi bunu yapıyoruz fakat fraud riski ne kadar gerçek ise kartın amaca uygun şekilde bir ödeme hizmeti verebilmesi için kullanılan kanallar, ortamlar vb gerekçeler ile bu şekilde hareket ediyor olmamız da işin başka bir boyutu. …

mustafa aktaş

Yazdıklarım kişisel görüşlerimi ifade eder https://twitter.com/mustafa_aktas_ @troyodeme https://tr.linkedin.com/in/mustafa-akta%C5%9F-69811ba

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store