EMVCo, FIDO Alliance ve World Wide Web Consortium (W3C) tarafından elektronik ticarette kart hamilinin doğrulanmasına yönelik alternatif bir yöntem olarak Secure Payment Confirmation adını verdikleri sistemi geliştirmeye ve pilotlamaya devam ettiklerinden bir önceki yazımda bahsetmiştim.

Her ne kadar bu birlikteliğin resmi bir ürünü olmasa da SPC’ye alternatif yine bu 3 kurumun ortaya koyduğu teknolojilerin bir arada kullanıldığı taslak bir ürün olarak FIDO Web Pay sistemi yayıncısı tarafından duyuruldu.

FIDO Web Pay , EMV’nin webe uyarlanmış versiyonu, FIDO2 teknolojisi ve W3C Payment Request API teknolojilerini biarada kullanmayı vaad ediyor. Kart numarası akışta kullanılmadığı için tokenizasyon gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

Tipik bir e-ticaret…

mustafa aktaş

Yazdıklarım kişisel görüşlerimi ifade eder https://twitter.com/mustafa_aktas_ @troyodeme https://tr.linkedin.com/in/mustafa-akta%C5%9F-69811ba

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store