Rusya Federasyonu tarafından dijital merkez bankası projesi için 12 katılımcı banka ile oluşturulan pilot proje grubunun uygulamayı yakın zamanda test etmeyi hedefliyor.

https://chubk.com/bank-of-russia-establishes-unit-to-test-digital-ruble/

Ruble’nin artık fiziksel, fiziksel olmayan ve dijital formunun olacağı ve tamamının eşit değerde ve kabul edilebilir nitelikte olacağı vurgulanıyor. Nakit para, benzersiz tanımlayıcılara sahip banknotlar şeklinde verilirken ve…

İngiltere ödeme sistemleri düzenleyicisi PSR, 5 yıllık stratejik plan dokümanını yayınladı.

Raporda alınacak düzenleyici aksiyonlar neticesinde;

  • Kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve isteyeyin istediği yöntem ile ödeme yapabildiği
  • Kişisel ve ödeme verilerinin korunduğu
  • Etkili rekabetin tesis edildiği
  • Verimli çalışan ve ticari olarak sürdürülebilir

ödeme sistemlerinin oluşturulmasının hedeflendiği vurgulanıyor. Öncelikle hedeflerin belirlendiği ve…

Global kartlı ödeme kuruluşları sahip oldukları küresel ağın sağladığı dünyanın her noktasına erişebilme imkanını; alışılagelmiş ürünlerinin yanında çok kritik bir hizmet olan taraflar arası para transferi (B2B, B2C, C2C) ve hesaptan hesaba ödeme gibi hizmetlerde de söz sahibi olabilmek için kaldıraç olarak kullanmaktalar. …

Dijital fiat para çalışmaları yürüten ülkelerden biri de Hong Kong. Haziran 2021 itibari ile Hong Kong Merkez Bankası tarafından başlatılan perakende ödemelere yönelik CBDC projesi e-HKD olarak isimlendiriliyor.

Yayınlanan teknik danışma dokümanında Hong Kong Merkez Bankası 7 temel konuda sektörden katkı ve geri bildirim bekliyor :

  • Mahremiyet
  • Birlikte Çalışabilirlik
  • Performans…

mustafa aktaş

Yazdıklarım kişisel görüşlerimi ifade eder https://twitter.com/mustafa_aktas_ @troyodeme https://tr.linkedin.com/in/mustafa-akta%C5%9F-69811ba

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store